Username : ชื่อผู้ใช้

Password : รหัสผ่าน


 
ลืมรหัสผ่าน กรุณากรอก Email
**ใช้ได้เฉพาะบุคลากรที่มีข้อมูลอีเมลในฐานข้อมูลระบบใบลาเท่านั้น**
 
คู่มือ - เจ้าหน้าที่ธุรการ / คู่มือ - ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม / คู่มือ - ผู้ใช้งานทั่วไป
 
พัฒนา โดย
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ (พร.กรข.)
กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กรข.)