Username : ชื่อผู้ใช้

Password : รหัสผ่าน


 
ลืมรหัสผ่าน กรุณากรอก Email
**ใช้ได้เฉพาะบุคลากรที่มีข้อมูลอีเมลในฐานข้อมูลระบบใบลาเท่านั้น**
 
พัฒนาโดย กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ อววน. (กรข.)
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
คู่มือ - เจ้าหน้าที่ธุรการ
คู่มือ - ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการกลุ่ม
คู่มือ - ผู้ใช้งานทั่วไป